1. FÖRENINGEN
§ 1.1 Namn
Föreningens namn är Supporterklubben Getingarna.
Föreningen har sin hemort på Hisingen i Göteborg.
§ 1.3 Syfte
Föreningens syfte är att stödja BK Häcken på alla tänkbara positiva sätt.
Föreningen är opolitisk och fristående från moderföreningen.
Föreningen menar att det är en självklarhet att alla behandlas med respekt oavsett etniskt ursprung, religion, kön och sexualitet.
§ 1.4 Organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.
2. MEDLEMMAR
§ 2.1 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift för innevarande år samt ställer upp på föreningens syften. Medlemskap erhålls för kalenderår.
§ 2.2 Utträde
Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. Ingen återbetalning av erlagd årsavgift sker vid utträde ur föreningen. Medlem som efter en påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
§ 2.3 Uteslutning
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som skadat föreningens anseende eller motarbetat dess syften. Före beslut om uteslutning skall medlemmen underrättas skriftligen och få möjlighet att inom fjorton dagar lämna sina synpunkter.
§ 2.4 Rösträtt
Röstberättigade är de medlemmar som betalt sin medlemsavgift senast 31/12.
Varje medlem har en röst vid föreningens möten som är årsmöte och extra årsmöte. Rösträtt kan ej överlåtas.
Medlem har också rätt att närvara vid styrelsens möten, dock endast med yttrande- och förslagsrätt, ej rösträtt.
3. VERKSAMHETSÅR
§ 3.1 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från och med 1/1 till och med 31/12.
4. FÖRENINGSMÖTE
§ 4.1 Årsmöte
§ 4.1.1 Kallelse till årsmöte
Årsmöte hålles före mars månads utgång på tid och plats som bestämmes av styrelsen. Extra årsmöte kan hållas då styrelsen, föreningens revisorer eller minst en tiondel av föreningens medlemmar så skriftligen begär. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte innehållande dagordning och andra möteshandlingar skall utsändas till medlemmarna i så god tid som möjligt, dock senast två veckor före mötet.
§ 4.1.2 Ärenden på årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 8. Beslut om årsavgift till föreningen kommande verksamhetsår
 9. Val av ordförande
 10. Val av kassör
 11. Val av ledamöter och 1:e och 2:a suppleant till styrelsen
 12. Val av revisorer och revisorssuppleant
 13. Val av ledamöter i valberedningen
 14. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild medlem hos styrelsen skriftligen begärt senast tre veckor före årsmötet.

Ärende som ej upptagits på dagordningen må ej göras till föremål för beslut.
§ 4.1.3 Röstning vid årsmöte
Omröstning sker öppet utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut fattas där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Dock sker vid personval avgörandet genom lottning. Ledamot eller suppleant i styrelsen må icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och revisorssuppleant.
5. STYRELSE
§ 5.1 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden som inte regleras av dess stadgar.
Det åligger styrelsen att

 • verka för föreningens ändamål
 • verkställa av årsmöte fattade beslut omhänderha föreningens ekonomi och bokföring
 • upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte
 • verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar

§ 5.2 Val av styrelse
Årsmötet utser styrelse bestående av ordförande och kassör samt minst en och mest fem ledamöter jämte två suppleanter. I övrigt konstituerar sig styrelsen själva. Ledamöter till styrelsen väljes på två år. Suppleanter väljes på ett år.
§ 5.3 Firmatecknare
Föreningen firmatecknas av ordförande och kassör var för sig. Belopp som överstiger 10 000:- tecknas dock tillsammans av ordförande och kassör.
§ 5.4 Styrelsens arbetsår
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.
§ 5.5 Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena föres protokoll vilka justeras av två vid mötet valda ledamöter. Ordinarie ledamot som ej kan deltaga vid mötet skall dels anmäla förfall och dels kalla suppleant. Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant må närvara och har yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt.
§ 5.6 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig om minst 2/3 av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt beräknat på styrelsens ordinarie antal ledamöter.
§ 5.7 Styrelsearvode
Styrelsearvode utgår ej.
6. REVISION
§ 6.1 Val av revisorer
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsmöte utsedda revisorer. För revisorerna utses en suppleant. Revisorer och suppleant väljes för en tid av ett år.
§ 6.2 Revisorernas arbete
Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall av styrelsen överlämnas till revisorerna för granskning senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avge berättelse över sin granskning.
7. VALBEREDNING
§ 7.1 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande, och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, kassör, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleant. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till årsmötet.
8. STADGEÄNDRING
§ 8.1 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte och att förslaget vid båda mötena biträds av minst 2/3 av de avgivna rösterna.
9. UPPLÖSNING
§ 9.1 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte och att förslaget vid båda mötena biträds av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar, vilka inte får fördelas bland medlemmarna.
10. IKRAFTTRÄDANDE
§ 10.1 Ikraftträdande
Dessa stadgar träder i kraft från och med 010222 då föreningens tidigare stadgar samtidigt upphör att gälla.