Kallelse till Årsmöte 2021

Torsdagen 18 mars kl 18:00 är det dags för årsmöte. Som vanligt kommer vi summera året som gick, blicka framåt mot säsongen vi har framför oss och välja en ny styrelse.

Länk till verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021

Lika traditionsenligt kommer vår huvudtränare att inleda möte med att snacka upp säsongen som kommer. Vi är lika pepp som ni på att höra Andreas Alms syn på säsongen, spelet och nyförvärven.

Mötet kommer hållas digitalt och det krävs föranmälan för att kunna delta. De som anmält sig kommer ett par dagar innan mötet att få en zoom-länk utskickad till sig via e-mail.

Vi kommer under dagen för årsmötet att start en auktion till förmån för BK Häckens ungdomsakademi. Auktionen avslutas lagom till årsmötet slut och vinnande budgivare presenteras. Auktionsobjektet kommer presenteras dagen innan årsmötet – men en hint är att det är ett gräsligt bra objekt!

Klicka här för att föranmäla dig till Årsmötet

Dagordning för årsmötet

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

 7. a. Styrelsens verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret
  b. Resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsen för den tid som revisionen avser
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om verksamhetsplan gällande 2021
 11. Beslut om årsavgift till föreningen kommande verksamhetsår (2022)
 12. Godkännande av budgetförslag 2021
 13. Val av ordförande till styrelsen tillika firmatecknare
 14. Val av kassör till styrelsen tillika firmatecknare
 15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av ledamöter i valberedningen
 18. Styrelsens förslag och inkomna motioner  
 19. Övriga frågor