Dags för årsmöte 2023!

Torsdagen 9 mars är det dags för årsmöte. Som vanligt kommer vi summera året som gick, blicka framåt och välja en ny styrelse. Lika traditionsenligt kommer våra huvudtränare (herr- och damlaget) att inleda kvällen med att snacka upp säsongen som kommer.

Mötet kommer hållas i Loungen på Rambergsvallen (ingång huvudentrén) med start kl 18.00.

Möteshandlingar (ekonomisk rapport, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag på ny styrelse) kommer att skickas ut till medlemmar senast den 23 februari. Skriftliga motioner skickas till kontakt@getingarna.net

Dagordning för årsmötet

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

 7. a. Styrelsens verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret
  b. Resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsen för den tid som revisionen avser
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om verksamhetsplan gällande 2022
 11. Beslut om årsavgift till föreningen kommande verksamhetsår (2023)
 12. Godkännande av budgetförslag 2022
 13. Val av ordförande till styrelsen tillika firmatecknare
 14. Val av kassör till styrelsen tillika firmatecknare
 15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av ledamöter i valberedningen
 18. Styrelsens förslag och inkomna motioner  
 19. Övriga frågor