Dags för årsmöte 2024!

Torsdagen 21 mars är det dags för årsmöte. Som vanligt kommer vi summera året som gick, blicka framåt och välja en ny styrelse. Kvällen kommer också inledas med ett öppet samtal tillsammans med vår SLO och Getingtorget om utvecklingen av vår gulsvarta supporterkultur med diskussioner och visioner inför den kommande säsongen.

Mötet kommer hållas i Loungen på Rambergsvallen (ingång huvudentrén) med start kl 18.00.

Möteshandlingar (Verksamhetsberättelse och valberedningens förslag på ny styrelse) kommer att skickas ut till medlemmar innan den sista februari. Skriftliga motioner skickas till kontakt@getingarna.net

Styrelsen har själva lagt ett förslag till ändrade stadgar, som bland annat syftar till att kunna utvidga styrelsen med fler suppleanter. Det förslaget kan läsas här.


Dagordning för årsmötet

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 7. a. Styrelsens verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret
  b. Resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsen för den tid som revisionen avser
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om verksamhetsplan gällande 2024
 11. Beslut om årsavgift till föreningen kommande verksamhetsår (2024)
 12. Godkännande av budgetförslag 2023
 13. Val av ordförande till styrelsen tillika firmatecknare
 14. Val av kassör till styrelsen tillika firmatecknare
 15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av ledamöter i valberedningen
 18. Styrelsens förslag och inkomna motioner  
 19. Övriga frågor